You are here

Yamada Toru

2015-05 -- 2016-05国際総合学類 オリエンテーション委員委員
2014-07 -- 2015-03人文社会系 国際化推進室室員
2014-02 -- 2014-03コモンズ・ジェネラル運営委員会運営委員