You are here

Abe Yutaka

Researcher's full information

University Management
2002-04 -- 2004-03廃棄物取扱い責任者
2005-04 -- 2006-03カリキュラム委員会副委員長
2006-04 -- 2008-03カリキュラム委員会委員長
2006-04 -- 2007-03JABEE委員会委員
2000-04 -- 2004-03入試問題作題委員
2001-04 -- 2003-03大学院セミナー世話人
2004-04 -- 2006-03自己点検委員
2005-04 -- 2006-03理工学研究科 運営委員
2005-04 -- 2007-03廃棄物管理責任者